می خواهمت زندگی

یادت باشد که چشمانت در این بیغوله چراغ راه من است...بخند برایم...بخند با چشمانت تا شعله ور شود چراغ راهم

» به کجا میکشاند مرا! :: ۱۳٩۳/٤/۱
» ۱۳٩۳/٢/۱۸ :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» برای هیچ کس :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» ۱۳٩٢/۱۱/۸ :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» باز هم ای دوست! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» New Horizons :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» Eternal Sadness :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» یه هویی :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» Ripening Love :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» هوس کال :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» ۱۳٩۱/۸/٢۸ :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» رویای حباب :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» Unlimited Love :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» Memories never die :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» در خیال او... :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» Magnet of Love :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» Trespassing :: ۱۳٩٠/۸/۸
» Legendary Hayede :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» دُر ِ فارسی :: ۱۳٩٠/٤/٤
» Missing old days :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» زلف :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» Pe rp le xi tY :: ۱۳۸٩/٩/٧
» Fall of Spring :: ۱۳۸٩/٩/٧
» Rising Up :: ۱۳۸٩/٩/٦
» S a l v a t i o N :: ۱۳۸٩/٩/٢
» یادی از استاد! :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» تعذیرنامه :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» یک شاخه گل در دستم، سر راهت بنشستم! :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» برای عشقی که خاموشی ندارد :: ۱۳۸٩/۳/۱٠
» Let's Talk About Love :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» تهران و کوچه های شسته، باران خورده، پاک :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» من و سااا :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» نماشگاه کتاب یا مسجد ؟؟ شایدم مصلی!! :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» آل و Lost :: ۱۳۸٩/٢/۱٥
» هدفون و هلن :: ۱۳۸٩/٢/٦
» عزرائیل و همت مضاعف، کار مضاعف :: ۱۳۸٩/٢/٤
» صدقه!! :: ۱۳۸٩/٢/٤
» چند بار تا حالا :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» گناهولوژی و زلزله :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» این روزها :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
» 84 تا 89 :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» Will be back :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» ای دوست ...ای دوست...ای دوست :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» از کجا نفس بگیرم؟! :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» دلم در اکنونِ تاریخ متواری ست :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» مرا بگیر از من!!! :: ۱۳۸۸/٩/٢
» مرا به نام کوچکم صدا بزن!! :: ۱۳۸۸/۸/٦
» خانه دوست کجاست؟!! :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
» به کجا چنین شتابان؟؟!! :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
» سلام فوق لیسانس !! :: ۱۳۸۸/٧/٥
» سلام ... :: ۱۳۸۸/۳/٢٠